Genel Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Eti Bakır Anonim Şirketi (“Eti Bakır” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Eti Bakır tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

 

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin yetkilisi(çalışanı/irtibat kişisi olmanız halinde kimlik ve iletişim, mesleki deneyim bilgileri ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme, finans ve muhasebe işlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, seyahat, konaklama ve vize işlemleri dahil organizasyon ve etkinlik süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kargo süreçlerinin yürütülmesi,

 

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerin/alt işverenlerin/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, özlük, finans (VKN, IBAN/banka hesap bilgileri), mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, aile ve yakın bilgisi, hukuki işlem bilgisi, lokasyon ile sağlık, biyometrik ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgisi ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon, satın alma süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin gerçekleştirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, işe giriş ve çıkışların takibi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, lojistik ve kargo faaliyetlerin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, seyahat, konaklama ve vize işlemleri dahil organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi

 

  • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik, fiziksel mekan güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş kazası olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 

faaliyetlerin mevzuata ve Eti Bakır politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bağımsız denetim firmaları, danışmanlık firmaları, avukatlar, seyahat acenteleri, oteller, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve destek hizmeti alınabilmesi ve Şirket ve bağlı bulunduğumuz Şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla topluluk şirketlerine aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifası ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan veya elektronik posta adresimiz, telefon vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, linkdeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca 37900 Küre/ Kastamonu adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.